Probation Violation (BATTERY FV- VISIB HARM) - Misdemeanor - Atlanta Mugshots
BURKS, TERRANCE
TERRANCE BURKS